Facebook ikonka prawy margines

Dostępność

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle strona.mbp.jaslo.pl.

Data publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2012-05-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
- na witrynie pojawiają się teksty w postaci grafiki,
- brak dostępności mediów zmiennych w czasie 

wyłączenia:
- część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Rutana, dostepnosc@mbp.jaslo.pl lub telefonicznie +48 13 446 26 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. 

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, Biblioteka Główna, ul. Kołłątaja 1
Biblioteka znajduje się na 1 piętrze obiektu Jasielskiego Domu Kultury (JDK). Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
Do instytucji prowadzą 2 wejścia główne do obiektu JDK, od ul. Kołłątaja i ul. Kościuszki. Do wejścia od strony ul. Kołłątaja prowadzą schody, do wejścia od strony ul. Kościuszki prowadzi bezpośrednio chodnik oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
Od obu wejść do obiektu do instytucji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle prowadzą schody. W obiekcie jest winda, dostępna bezpośrednio z poziomu ulicy Kościuszki.
Nad wejściem do obiektu ani do instytucji nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Korytarze i pomieszczenia Biblioteki są przystosowane dla osób na wózkach.
W instytucji nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w obiekcie, na parterze - pomieszczenie nr 19.
Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W instytucji nie ma pętli indukcyjnych.
W instytucji nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 1, ul. Sobniowska 34
Filia znajduje się na parterze budynku Rzymskokatolickiej Parafii Dobrego Pasterza w Jaśle. Do filii prowadzi wejście od tyłu budynku. Wejście jest na poziomie chodnika, ale nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach ze względu na istniejące progi i wąski korytarz. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do filii można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma pętli indukcyjnych. W filii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 2, ul. Kopernika 8
Filia znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle. Do filii prowadzi wejście od strony ulicy Kopernika. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Wejście do filii nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Wzdłuż ulicy znajduje się ogólnodostępny parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do filii można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma pętli indukcyjnych. W filii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 3, ul. Szopena 22
Do filii prowadzi wejście od strony ulicy Szopena. Wejście do biblioteki jest z poziomu terenu wokół budynku, dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Wzdłuż ulicy przy której znajduje się filia biblioteczna jest ogólnodostępny parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle przy pomocy tzw. asystenta.
Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w bibliotece. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług PJM, SJM i SKOGN w godzinach pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej Filii. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Katalog online
Info

Newsletter
By otrzymywać informacje o spotkaniach, imprezach i nowościach w Bibliotece, zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera:
Zapisz
Wypisz
Kalendarz
lipiec 2024
pn wt śr cz pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31