Facebook
A A A

Bibliografie regionalne

Bibliografia Jasła i powiatu jasielskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle od lipca 2000 roku pełni funkcję biblioteki powiatowej, od tego też czasu prowadzi „Bibliografię Jasła i powiatu jasielskiego” w postaci osobnej bazy danych. Bibliografia swoim zasięgiem obejmująca Jasło i powiat jasielski ma na celu zachowanie dorobku myśli, osiągnięć i dokonań lokalnego środowiska. Jest cennym źródłem wiadomości o regionie, zarówno w ujęciu współczesnym, jak i historycznym. Zaspokaja potrzebę informacji o życiu społeczno – gospodarczo – kulturalnym środowiska, służy także do upowszechniania wiedzy o regionie. Rejestruje  dzieła niesamoistne wydawniczo, takie jak artykuły z czasopism regionalnych (Nowiny, Super Nowości, Nowe Podkarpacie, Gazeta Wyborcza w Rzeszowie), lokalnych (Obiektyw Jasielski, Region Jasielski, Fakty Jasielskie, Region Żmigrodzki), parafialnych (m.in.: Dobry Pasterz, Fara, Kościółek, W Jasielskiej Kanie) oraz periodyków ogólnopolskich, fragmenty dzieł, recenzje, polemiki, które mają związek z Jasłem i powiatem jasielskim, lub ich autor ma związek z Jasłem lub powiatem jasielskim. W bazie uwzględnione są również opisy bibliograficzne książek oraz pozycje znajdujące się w bibliotekach cyfrowych.
„Bibliografia Jasła i powiatu jasielskiego” opracowywana jest w oparciu o oprogramowanie SOWA2/MARC21. Można ją przeszukiwać według kilku kryteriów wyszukiwawczych m.in. autora, tytułu publikacji, tytułu czasopisma, hasła przedmiotowego, hasła osobowego.

Przejdź do „Bibliografii Jasła i powiatu jasielskiego

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego

Od stycznia 2008 r. Biblioteka podjęła współpracę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, celem wpółtworzenia Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego obejmującej swoim zasięgiem obszar całego Podkarpacia. W odróżnieniu od „Bibliografii Jasła i powiatu jasielskiego” ta bibliografia nie rejestruje wszystkich materiałów związanych z danym regionem, wybierając tylko te, które w znaczący sposób uzupełniają wiedzę o historii, osobach czy życiu danej miejscowości, tak więc dany artykuł może być zarówno w obu bibliografiach, jak tylko w „Bibliografii Jasła i powiatu jasielskiego”.

Przejdź do „Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego