Facebook ikonka prawy margines

Procedura bezpieczeństwa na terenie MBP w Jaśle w czasie pandemii COVID-19

poniedziałek, 28 marca 2022
Procedura bezpieczeństwa na terenie MBP w Jaśle w czasie pandemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa na terenie MBP w Jaśle w czasie pandemii COVID-19
- AKTUALIZACJA z dnia 29 marca 2022

Od dnia 28 marca 2022 r. traci moc punkt II.2. Procedury bezpieczeństwa na terenie MBP w Jaśle w czasie pandemii COVID-19 – aktualizacja z dnia 28.02.2022 r. o brzmieniu: „Użytkownicy Biblioteki są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką.”

 

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie MBP w Jaśle w czasie pandemii COVID-19
- AKTUALIZACJA z dnia 28 lutego 2022

 

I. Informacje ogólne:
1. Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o wewnętrzny dokument pn. Procedura powrotu do świadczenia usług dla użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle po okresie zamknięcia ze względu na epidemię koronawirusa COVID-19, w skrócie procedura powrotu, wraz z aktualizacją z dnia 31.08.2020 r., aktualizacją z dnia 19.10.2020, aktualizacją z dnia 27.11.2020, aktualizacją z dnia 16.04.2021, aktualizacją z dnia 18 czerwca 2021 oraz aktualizacją z dnia 28.02.2022 r.
2. Celem procedury jest:
a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem i zachorowania na chorobę COVID-19,
b) umożliwienie funkcjonowania MBP w Jaśle dla pracowników i użytkowników w sposób bezpieczny,
c) prowadzenie kompleksowych działań dostosowanych do stopnia zaawansowania epidemii.
3. Procedura zostaje wprowadzona zarządzeniem Dyrektora MBP w Jaśle.
4. Procedura podlega bieżącemu monitoringowi oraz niezbędnym aktualizacjom stosownie do dynamiki pandemii koronawirusa oraz związanych z nią wytycznych i przepisów właściwych podmiotów.

II.  Organizacja funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle w okresie pandemii koronawirusa COVID-19.
1. W Bibliotece mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną
2. Użytkownicy Biblioteki są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką.
3. Wypożyczenia zbiorów odbywają się w trybie wolnego dostępu do półek, z zachowaniem dezynfekcji rąk lub konieczności użycia rękawiczek jednorazowych.
4. W Bibliotece Głównej ruch odbywa się wejściem od ul. Kościuszki. Osoby potrzebujące skorzystać z windy w Bibliotece Głównej mają umożliwiony dostęp do podjazdu na parterze JDK. Potrzebę należy zasygnalizować używając dzwonka zamontowanego przy drzwiach wewnętrznych prowadzących do podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostaje zniesiony limit osób przebywających w poszczególnych agendach Biblioteki oraz biorących udział w wydarzeniach stacjonarnych organizowanych w Bibliotece.
6. Szczegółowe zasady korzystania z usług MBP w Jaśle określa “Regulamin korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle” (Załącznik do zarządzenia nr 7/2019 z dnia 27.03.2019 Dyrektora MBP w Jaśle, Załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 21.01.2021 Dyrektora MBP w Jaśle) a także, w przypadku uczestnictwa w wydarzeniach, stosowne regulaminy poszczególnych imprez.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u użytkownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle:
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Incydent należy zgłosić do dyrekcji MBP w Jaśle oraz administratora obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał zarażony użytkownik, i należy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4. Należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5. Dziecko uczestniczące w wydarzeniu organizowanym przez MBP w Jaśle, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie odizolowane, zostaje pod opieką pracownika, który zawiadamia telefonicznie dyrektora oraz rodziców o zaistniałej sytuacji. Dyrektor instytucji informuje odpowiednie służby i wdraża stosowne procedury bezpieczeństwa wskazane w szczególności w pkt. 2, 3, 4.
6. Dorosły uczestnik wydarzenia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie odizolowany i o zaistniałej sytuacji zawiadamia się dyrektora instytucji, który wdraża stosowne procedury bezpieczeństwa, wskazane w szczególności w pkt 2, 3, 4.
7. W przypadku konieczności tymczasowego pozostania użytkownika Biblioteki/uczestnika wydarzenia na terenie placówki do momentu możliwego opuszczenia budynku, wyznacza się miejsce izolacji:
- Biblioteka Główna - Sala Edukacyjna
- filie biblioteczne - zaplecze filii.

IV. Postanowienia końcowe
1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora MBP w Jaśle.
2. Procedura obowiązuje do odwołania.
3. Wszyscy, których procedura dotyczy obowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
4. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa, w tym w szczególności zasady pracy pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, reguluje osobna procedura wewnętrzna.
5. Procedura może ulec aktualizacji.